נספח 0- תוכנית יום העיון

נספח 1- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנט-1999

נספח 2- כתב מינוי לאדם כשיר

נספח 3- טופס מינוי מפעיל מכונת הרמה

נספח 4- טופס מינוי מנהל עבודה והודעה על פעולות בניה

נספח 5- נוהל הכשרת נאמני בטיחות- מאי 17

נספח 6- הכשרת חברי הנהלה בוועדות בטיחות

נספח 7- נוהל הדרכת מנהלי עבודה ואנשי תחזוקה- מאי 2017

נספח 8- נוהל מינהל הבטיחות- הדרכה באמצעות לומדה

נספח 9- קווים מנחים לשימוש ביישומונים לניהול הבטיחות

נספח 10- ערעור פלילי- גרינברג נגד מדינת ישראל

נספח 11- עבודה באבן ובשיש- גיליון מידע על הסיכונים

נספח 12- טופס דוגמא לתמצית מידע לעובד

‏‏נספח 13- היתר בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת;יחותית

נספח 14- קבלני שירות בתעשייה- קווים מנחים להעסקה בטיחותית

חוברת יום עיון- מסירת מידע והדרכת עובדים- עורך דין רוני שדה