הודעה לחברי הארגון מספר 7 – מתאריך 05.08.2020

����לשכת ממוני הבטיחות- הודעה לחברים מס' 7 – 5.8.2020