חוקים ותקנות בתחום הבטיחות

פקודות

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970
פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945
פקודת התעבורה [נוסח חדש]

חוקים

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים התשכ"ג 1962
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995
חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט – 1989
חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951
חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993
חוק החשמל, תשי"ד-1954
חוק הצבת מכשירי החיאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008
חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו – 2006
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות התשנ"ז – 1997
חוק הרשות לכבאות והצלה, התשע"ב-2012
חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
חוק חומרי נפץ תשי"ד – 1954
חוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002
חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
חוק רישום ציוד הנדסי תשי"ז – 1957
חוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997

תקנות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות-בטיחות ונאמני-בטיחות), התשכ"א 1960
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות וגיהות),תשכ"ג-1963
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט-1999
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת), התשס"א-2001
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג-2013
תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב – 1992
תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז -1997
תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), תשמ"ט-1989
תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים),תשמ"ה-1984
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטאטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ), תשנ"ו-1995
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ"ז-1967
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), תשמ"ח-1988
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א2001-
תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה 2005
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), תשנ"ג-1993
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשמ"ד-1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), תשמ"ד-1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), תשמ"ה-1985
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), תשנ"ג-1992
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), תשמ"ה-1985
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), תשנ"ג-1993
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), תשנ"א-1990
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), תשנ"ג-1993
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), תשמ"ד-1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), תשנ"ג-1992
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד-1984
תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח – 1998
תקנות הבטיחות בעבודה (הגנה על עיניים), 1947
תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), תשמ"ג-1983
תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז- 1986
תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ) התשנ"ו 1995-
תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת תא מעלית) התשנ"ג 1993
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990
תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972
תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), תשמ"ד-1984
תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים), תשכ"ד-1964
תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ"ה-1965
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), תשס"א-2001
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972
תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה) התש"ס – 2000
תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות), התשכ"ה-1965
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), תשמ"ו-1986
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג-1992
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966
תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), תשכ"ד-1964
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), תשמ"ח-1988
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997
תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954
תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסות צלולוזה), 1948
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) התשמ"ו – 1985
תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות בעבודה) התשמ"ח – 1988
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס"א – 2001
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ) התשס"ו – 2006
תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) התשנ"ה – 1994
תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים) תשנ"ב 1991
תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990
תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים) התשס"ג – 2003
תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"ד-1994
תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), תשס"ד-2004
תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור) התשנ"ו – 1996
תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), תשס"ב-2002
תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), תשס"ה-2005
תקנות החשמל- הארקות יסוד, תשמ"א-1981
תקנות החשמל- העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים, תשע"ד-2014
תקנות החשמל- התקנת גנרטורים למתח נמוך, התשמ"ז-1987
תקנות החשמל- התקנת מוליכים,התש"ל-1979
תקנות החשמל- מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התשס"ג-2002
תקנות החשמל- מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התשס"א-2001
תקנות החשמל-הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט, התשנ"א-1991
תקנות החשמל-התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התש"ס-2000
תקנות החשמל-התקנת מובלים, והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התשס"ג-2002
תקנות החשמל-מיתקני חשמל בחצרים חקלאיים במתח עד 1000 וולט, התשנ"א-1991
תקנות החשמל-מתקן חשמל ציבורי בבנין רב קומות, התשס"ג-2003
תקנות החשמל- מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט, התשמ"ה-1984
תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), תשנ"א-1991
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-200
תקנות החשמל (מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשע"ב-2012
תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-2003
תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), תשע"ד-2014
תקנות החשמל (רשיונות), תשמ"ה-1985
תקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים) התשמ"ד 1983
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג – 1982
תקנות הנמלים (בטיחות מכולות), התשמ"ג-1982
תקנות הנמלים (מניעת רעש מזיק באוניות) התשמ"ה – 1985
תקנות הנמלים התשל"א 1971
תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה) התשס"ד – 2004
תקנות הספנות (ימאים) התשס"ב – 2002
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות בעבודה), התשנ"ו – 1995
תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014
תקנות הקרינה הבלתי מייננת התשס"ט – 2009
תקנות הרוקחים (גז דו-חנקן חמצני), התשס"ו – 2005
תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם – 1980
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות), תשע"ה-2015
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (סוגי פעולות או אירועים שניתן להקצות להם כבאים וציוד בתשלום), תשע"ו-2016
תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), תשי"א-1951
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970
תקנות התכנון והבניה (התקנת תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו) התשכ"ז 1967
תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי) התשס"ג – 2003
תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בטיחות המשתמש), תש"ף-2019
תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש) התשנ"ד 1994
תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), תשנ"ד-1994
תקנות כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), 1947
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה) התשנ"ח – 1998
תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת), תש"ם-1980
תקנות מסילת הברזל (שינוע חומרים מסוכנים) התשנ"ט – 1999
תקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה), תשל"ג–1973
תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999
תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958
תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תשנ"ו-1995
תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לעניין בדיקות רפואיות), התשנ"ו-1996
תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958
תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשנ"ו-1995
תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001
תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), התשל"ט-1979
תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1955
תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), תשמ"ו-1986
תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) תשל"ז – 1976
תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל"ה – 1975
תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א – 1990
תקנות רישום ציוד הנדסי תשי"ט – 1959
תקנות שירותי הובלה התשס"א – 2001
תקנות שירותי הכבאות (אמצעי כיבוי במוזיאונים), התשמ"ז-1986
תקנות שירותי הכבאות (אספקת מים וברזי כיבוי), תשל"א-1971
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תשל"ב-1971
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי-מלון), תשל"ב-1972
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל"ב-1972
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל"ב-1972
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר) תשל"ב 1972
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי תפילה) התשל"ב 1972
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים) תשל"ב 1972
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה), תשל"ב-1972
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי) התשכ"ה 1964
תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים), תשל"ה-1975
תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), תש"ך-1960

תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), תש"ס-2000

צווים

צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), תשמ"ז-1987
צו הבטיחות בעבודה (מדלים ומעליות) (דין וחשבון), 1947
צו הבטיחות בעבודה (סדנאות במוסדות חינוך), תשל"ח-1978
צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית), תשכ"ב-1961
צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך-1959
צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות האחסנה של מיכלים ומיכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר) התשנ"ג- 1992.
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים להולכת גז טבעי), תשע"ח-2018
צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים) התשנ"ה – 1995
צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997
צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני),תשס"ד-2004
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הובלת דלק), התשל"א – 1971
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מילוי ושיווק מכלי גז תעשייתיים) התשנ"ד – 1993
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מכלי גז) התשנ"א -1991
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מכלי גז תעשייתיים) התשנ"ד – 1993
צו הפיקוח על מצרכים ושרותים (התקנת מעליות ומתן שרות למעליות) התשמ"ד – 1984
צו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ז – 2017
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013
צווי בריאות העם בנושאי נגיף קורונה – מתעדכן
Share on Facebook