טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)(תיקון מס'…), התש"ף – 2020

טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)(תיקון מס'…), התש"ף – 2020