פרוטוקולים מישיבות הנהלת לשכת ממוני הבטיחות בישראל

פרוטוקול מס' 1 מתאריך – 24.03.2020

פרוטוקול מס' 2 מתאריך – 26.04.2020

פרוטוקול מס' 3 מתאריך – 07.05.2020

פרוטוקול מס' 4 מתאריך – 20.05.2020

פרוטוקול מס' 5 מתאריך – 03.06.2020