תגובת לשכת ממוני הבטיחות בישראל לדו"ח הערכת השפעת הנטל הרגולטורי (RIA )- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות להגדרת תיקון יסודי של עגורן צריח ונספח