תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התש"ף – 2020 – רקע לפרסום להערות הציבור – RIA

טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)(תיקון מס'…), התש"ף – 2020

Share on Facebook