התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לנוהל עבודת עגורני צריח במצבי קיצון – ללא נספחים – 16.3.2021

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לנוהל עבודת עגורני צריח במצבי קיצון- 16.3.2021

הערות לשכת ממוני הבטיחות בישראל להצעת דוח נטל רגולטורי בנושא עגורני צריח – כולל נספחים – 16.3.2021

��הערות לשכת ממוני הבטיחות בישראל להצעת דוח נטל רגולטורי בנושא עגורני צריח- 16.3.2021 עם נספח