בקשה להסרת פירסומים שגויים בנוגע לאחריות ממונה על הבטיחות-3.4.2022

מצ"ב קישור להערות