הערות לשכת ממוני הבטיחות בישראל לטיוטת עדכון נוהל מינוי מנהל עבודה-12.3.2022

מצ"ב קישור להערות