הערות לדו"ח רגולציה בנושא תיקון תקנות עגורני צריח

המלצה להבהרה בנושא הגדרת מכונה ניידת כמנוף ובהתאם לדרישת הסמכת מפעיל הכלי-3.4.2022

בקשה להסרת פירסומים שגויים בנוגע לאחריות ממונה על הבטיחות-3.4.2022

הערות לשכת ממוני הבטיחות בישראל לטיוטת עדכון נוהל מינוי מנהל עבודה-12.3.2022

הצעת חוק לשמירה על בטיחות במעליות, התשפ"א-2021

דרישה להגדרת "תיקון יסודי" בתקנות עגורני צריח.

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות להצעת חוק לשמירה על בטיחות במעליות

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לנוהל עבודת עגורני צריח במצבי קיצון – ללא נספחים – 16.3.2021

הערות לשכת ממוני הבטיחות בישראל להצעת דוח נטל רגולטורי בנושא עגורני צריח – כולל נספחים – 16.3.2021

אירועי בטיחות בהם מעורבים עגורנים להעמסה עצמית – 27.12.2020

פנייה למפע"ר הכרה בהכשרה פנים מפעלית לטפסן ובעלי מקצוע בבניין 19.11.2020

מכתב למינהל הבטיחות- התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לשירות מקוון בנוגע להפסקת מינוי מנהל עבודה – 9.11.2020

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות בישראל לנוהל מפער להדרכת עובדים על פיגומי זקפים-4.11.2020

התייחסות להבהרת מדיניות מינהל הבטיחות בנוגע לבחינת בקשות לפיצול מפעלים 03.11.2020

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התש"ף – 2020 – רקע לפרסום להערות הציבור – RIA

טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)(תיקון מס'…), התש"ף – 2020

שיטות מתקדמות לניהול בטיחות באתר בניה – זום לשכת ממוני הבטיחות-22.9.2020

התייחסות הלשכה להצעת תיקון תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) – 06.09.2020

התייחסות תא בניה בדבר RIA עגורנאים ועוזרי בטיחות – 19.05.2020

התייחסות תא בניה – היוועצות בדבר הגבלת הימצאות כלי רכב פרטיים במקום בו מתבצעות עבודות בניה – 03.06.2020

מאמרים מקצועיים

Share on Facebook