התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לנוהל עבודת עגורני צריח במצבי קיצון – ללא נספחים – 16.3.2021

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לנוהל עבודת עגורני צריח במצבי קיצון- 16.3.2021

הערות לשכת ממוני הבטיחות בישראל להצעת דוח נטל רגולטורי בנושא עגורני צריח – כולל נספחים – 16.3.2021

��הערות לשכת ממוני הבטיחות בישראל להצעת דוח נטל רגולטורי בנושא עגורני צריח- 16.3.2021 עם נספח

אירועי בטיחות בהם מעורבים עגורנים להעמסה עצמית – 27.12.2020

אירועי בטיחות בהם מעורבים עגורנים להעמסה עצמית – 27.12.2020

פנייה למפע"ר הכרה בהכשרה פנים מפעלית לטפסן ובעלי מקצוע בבניין 19.11.2020

פנייה למפער הכרה בהכשרה פנים מפעלית לטפסן ובעלי מקצוע בבניין 19.11.2020

מכתב למינהל הבטיחות- התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לשירות מקוון בנוגע להפסקת מינוי מנהל עבודה – 9.11.2020

מכתב למינהל הבטיחות- התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לשירות מקוון בנוגע להפסקת מינוי מנהל עבודה-9.11.2020

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות בישראל לנוהל מפער להדרכת עובדים על פיגומי זקפים-4.11.2020

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות בישראל לנוהל מפער להדרכת עובדים על פיגומי זקפים-4.11.2020

התייחסות להבהרת מדיניות מינהל הבטיחות בנוגע לבחינת בקשות לפיצול מפעלים 03.11.2020

התייחסות להבהרת מדיניות מינהל הבטיחות בנוגע לבחינת בקשות לפיצול מפעלים.pdf

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התש"ף – 2020 – רקע לפרסום להערות הציבור – RIA

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התש"ף – 2020 – רקע לפרסום להערות הציבור

טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)(תיקון מס'…), התש"ף – 2020

טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)(תיקון מס'…), התש"ף – 2020

שיטות מתקדמות לניהול בטיחות באתר בניה – זום לשכת ממוני הבטיחות-22.9.2020

שיטות_מתקדמות_לניהול_בטיחות_באתר_בניה_-_זום_לשכת_ממוני_הבטיחות_-__-_22.9.2020

התייחסות הלשכה להצעת תיקון תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) – 06.09.2020

התייחסות הלשכה להצעת תיקון תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) – 06.09.2020

התייחסות תא בניה – היוועצות בדבר הגבלת הימצאות כלי רכב פרטיים במקום בו מתבצעות עבודות בניה – 03.06.2020

מצ"ב קישור להתייחסות

חומרים פרסומים ועדכונים מתא בנייה בלשכת ממוני הבטיחות

מסמכים מאת לשכת ממוני הבטיחות

  1.   מצ"ב תגובת לשכת ממוני הבטיחות בישראל לדו"ח הערכת השפעת הנטל הרגולטורי (RIA )- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)  

 

מאמרים מקצועים

  1. אחריות ואחראים בעבודות בנייה- מבוא
  2. אחריות היזם או המזמין באתר בנייה
  3. חשיבותו וכשירותו של מנהל עבודה באתר בנייה